เกี่ยวกับเรา

บริษัท อัพทรูยู ครีเอทนิว จำกัด ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 โดยได้ดำเนินธุรกิจหลักด้านการออกแบบสิ่งพิมพ์ มีความชำนาญในด้านงานพิมพ์ออฟเซท 4 สี ทุกชนิด
บริหารงานโดยคุณ มณัส เรืองสิงห์ ผู้ที่อยู่ในวงการพิมพ์มานานกว่า 30 ปี และคุณ อรพรรณ พิมพ์วราวรรณ ผู้ที่มีประการณ์ในวงการการพิมพ์มานานกว่า 15 ปี

ประสบการณ์
ที่ผ่านมา บริษัท อัพทรูยู ครีเอทนิว จำกัด ได้รับออกแบบและพิมพ์งานให้กับหน่วยงานราชการในหลายองค์กร ได้แก่
– กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
– สำนักงานปฏิรูปประเทศไทย
– สำนักงานประกันสังคม
– กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมุษย์
– สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ
– วิทยาลัยพยาบาล
– โรงพยาบาลศิริราช
– มูลนิธิรณรงค์ เพื่อการไม่สูบบุหรี่
– หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ
– บริษัท โตโยต้า มหานคร จำกัด และอื่นๆ